Szerződési feltételek partnereknek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a WSFIND.COM Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a http://wsfind.com Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Partner (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Jelen ÁSZF minden szerződésre vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Partner (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Partner a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ügyletkötés során termékek vagy szolgáltatások online értékesítését végző oldalt (továbbiakban: Webáruház) üzemeltető jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, a szerződést önálló foglalkozásával, gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Webáruházzal kapcsolatos szolgáltatásokat kifejezetten csak olyan Partner számára nyújtja, aki nem minősül a fentiek szerinti fogyasztónak. Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Partnerek Webáruházait, illetve termékeit fő és alkategóriákba sorolással listázza és ilyen módon népszerűsítse. A Honlapnak ugyancsak célja, hogy elektronikus kereskedelmi szolgáltatások (keresési szolgáltatás, profil létrehozása) igénybevételét tegye lehetővé olyan magánszemélyek részére, akik a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősülnek (továbbiakban: Felhasználó). A Honlap felületén Szolgáltató és Felhasználó között termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására szerződés nem jön létre, ilyen szerződés létrehozása Szolgáltatónak nem célja, ilyenre ajánlatot a Honlap felületén nem tesz Felhasználó számára. A Honlap használatával kapcsolatban kiegészítő információ a Szolgáltató Felhasználóknak és Partnereknek szóló útmutatójában érhető el.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

  • Név: WSFIND.COM Kft.
  • Székhely: 9027 Győr, Csörgőfa sor 6.
  • Cégjegyzékszám: 08-09-030696
  • Adószám: 26647287-2-08
  • Elektronikus elérhetőség: info@wsfind.com
  • Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.10400401-50526889-86891016
  • Nyilvántartásba vevő hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ADATAI

Az Ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. A Partner és a Felhasználó e-mailen keresztül tudja felvenni a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

Elektronikus elérhetőség: info@wsfind.com

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások közül az adott Webáruházak kategóriák szerinti ingyen listázása elérhető minden fentiek szerint meghatározott Felhasználó számára (a Szolgáltató által tetszőlegesen megválasztott ideig), regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások (pl. a cégnév és a miniatürizált honlapkép közzététele, webshopok kezelése, kiemelések) azonban regisztrációhoz és szerződéskötéshez kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően csak a fentiek szerint meghatározott Partner jogosult. A Felhasználó külön regisztráció nélkül jogosult használni a Honlap keresési szolgáltatásait. Felhasználói profil létrehozása azonban regisztrációhoz kötött.

3.2. A Szolgáltató által Partnereknek nyújtott díjkötelesszolgáltatásokigénybevétele elektronikus úton, a Honlap felületén leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3. A Partner a megrendelés leadását követően a megrendelését a szerződés megkötéséig egyoldalúan és következmény nélkül módosíthatja, illetve a szerződéstől elállhat. Erre e-mailen keresztül, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail címére küldött jognyilatkozattal van lehetőség. Felek között a szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés – a Felek megállapodása alapján - írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A szerződés (Partner által küldött megrendelést, valamint az azt visszaigazoló e-mail) és a szerződéskötés napján hatályos ÁSZF utólag, kérésre hozzáférhető.

4. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A Szolgáltató a Honlapon keresztül és az ott közzétettek szerint olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetőséget biztosítanak a Partnerek számára, hogy regisztráció és díj fizetése ellenében a Szolgáltató által listázott Webáruházak között szerepeljenek a Szolgáltató által szabadon meghatározott ideig, sorrendben és méretben. Amennyiben adott Partner ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy e-mailben tett jognyilatkozat útján kérheti a Honlapról való törlését, amelynek Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órában belül köteles eleget tenni. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Partner cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult a Partner képviseletére (jelen ellenőrzéshez szükséges idővel a fent meghatározott 72 órás határidő meghosszabbodik). A Szolgáltató a Felhasználók számára profil létrehozását és a Honlapon való keresési szolgáltatásokat teszi lehetővé. A Honlapon elérhető keresési szolgáltatások (keresés, válogatás, összehasonlítás, árfigyelő) részletes leírása a Szolgáltató Felhasználóknak és Partnereknek szóló útmutatójában érhető el.

4.2. Szolgáltató továbbá a Honlapon keresztül és az ott közzétettek szerint olyan elektronikus szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik, hogy Partnerek kiemeljék saját webáruházakat, különböző címkéket (tageket), kategóriákat és egyéb szolgáltatásokat tartalmazó alábbiakban részletezett előfizetési csomagok megvásárlásával.

4.3. A Partner a „Webshopjaim” menüpont alatt az „Új webshop létrehozása” gomb használatával és megjelenő adatbekérő kitöltésével hozhat létre saját webáruházat a rendszerben.

4.4. A Partner az alábbi funkciókat tudja használni meglévő webáruházaival kapcsolatban: kiemelés, termékek beküldése, képek szerkesztése, adatok szerkesztése, adatlap megtekintése. A Partner ezen kívül kampányokat tud indítani a „Kampány” funkció alatt. A webshopok és a termékek kiemelése, valamint a kampány funkció használata díjazás ellenében vehető igénybe. A Partner a kiemelés funkció használatával a Honlapon elérhető webáruházak és termékek közül az erre szolgáló listán saját webáruházait és termékeit előre sorolhatja, valamint külön jelzéssel láthatja el, így a webáruházak és termékek listázása során a kiemelést alkalmazó Partner kiválasztott webáruháza és terméke elsőbbséget élvez azokhoz a webáruházakhoz és termékekhez képest, amelyekre kiemelést nem vásároltak. A Partner a kampány funkció használatával sajátos megjelenési felületet rendelhet meg valamely webáruházának. A Partnerek által igénybe vehető funkciók részletes leírása, képekkel ellátott illusztrációkkal a Partnereknek szóló Áraink menüpontban érhető el.

4.5.Partner köteles tartózkodni attól, hogy olyan fő- vagy alkategóriákba sorolja webáruházait, illetve termékeit, amely a fogyasztók számára megtévesztő (különös tekintettel az értékesített áruk vagy nyújtott szolgáltatások körére és jellegére) vagy amellyel olyan fogyasztókat érhet el, amelyek számára termékeit nem reklámozhatja vagy forgalmazhatja.

4.6. Partner egy adott termék beküldésekor/feltöltésekor eldöntheti, hogy a termék kizárólag a Szolgáltató Honalapján keresztül, kizárólag az általa üzemeltetett honlapon vagy a Szolgáltató Honalapján keresztül és az általa üzemeltetett honlapon is megrendelhető legyen.

4.7. Amennyiben a Felhasználó közvetlenül a Szolgáltató Honlapján rendeli meg a terméket és bankkártyás fizetési módot választ, úgy a Felhasználó a Szolgáltató részére fizeti meg a termék vételárát és esetleges szállítási költségét, azonban a Szolgáltató ebben az esetben sem minősül a termék eladójának. Minden más fizetési mód esetében a vételárat és az esetleges szállítási költséget közvetlenül Partner számára fizeti meg Felhasználó.

4.8. Partner a Szolgáltató Honlapján keresztül vagy annak közreműködésével értékesített termékek után a jelen pontban meghatározott jutalék fizetésére köteles Szolgáltató részére. A Szolgáltató köteles hetente elszámolni a Partnerrel. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg a Szolgáltató közreműködésével a Szolgáltató Honlapján keresztül értékesített termékek után Szolgáltatót megillető jutalék mértéke a termék nettó fogyasztói árának 7 (azaz hét) százaléka, amelyet az adott terméket értékesítő Partner köteles megfizetni Szolgáltató felé a jelen pontban rögzített módon. Amennyiben a vételár kiegyenlítése bankkártyás fizetés útján történik, úgy a Szolgáltató a vételárat a Szolgáltató számláján történő jóváírástól számított egy héten belül átutalja a Partnernek a jutalék összegével csökkentve és egyidejűleg megküldi a jutalékszámlát Partner részére. Minden más fogyasztói fizetési mód esetén a vételár közvetlenül Partnerhez érkezik be és Szolgáltató jogosult a jutalékról kiállított számla megküldésével a jutalékot esedékessé tenni és követelni Partnertől.

4.9. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató egyik fizetési mód esetében sem minősül a termék eladójának és Szolgáltató és Felhasználó között termék adásvételére vonatkozó szerződés nem jön létre, így Partner kötelezettsége a Felhasználó tájékoztatása a szerződés lényeges tulajdonságaival kapcsolatban [fogyasztói szerződés esetén a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően]. Szolgáltató lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy a Partner Általános Szerződési Feltételeit és/vagy Adatkezelési Tájékoztatóját a Honlapon elhelyezze olyan módon, hogy a Felhasználó a megrendelés leadása előtt ráutaló magatartással azokat köteles legyen elfogadni. Szolgáltató nem felel azon károkért vagy igényekért, amelyek a partneri általános szerződési feltételek vagy adatkezelési tájékoztató feltöltésének elmaradásából akár Partnernél, akár harmadik személyeknél (így különösen Felhasználóknál) keletkeznek.

5. REGISZTRÁCIÓ

5.1. Felhasználói regisztráció esetén a Főoldalon található „Regisztráció” elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az előzetes adatbekérő (Facebook, vagy Google fiókkal történő regisztráció esetén a Szolgáltató a Felhasználó vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és profilkép rögzíti, külön e-mail címes és jelszavas regisztráció esetén a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által megadott e-mail címét és jelszavát rögzíti) kitöltését követően a Szolgáltató a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. Az előzetes adatbekérő felületén a Felhasználó kérheti, hogy e-mail címére a Szolgáltató ajánlatokat tartalmazó rendszerüzeneteket, illetve hírlevelet küldjön. A Felhasználó a Honlapra való bejelentkezést követően jogosult megadni további, az Adatkezelési tájékoztató 3.2.1. pontjában szereplő személyes adatait. A Felhasználó bármikor jogosult módosítani korábban megadott adatait, beleértve a jelszavát is.

5.2. Partner regisztráció esetén a Főoldalon található „Regisztráció” elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az előzetes adatbekérő (e-mail, jelszó, cégnév, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma) kitöltését követően a Szolgáltató a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailt küld a Partner által megadott e-mail címre. Az előzetes adatbekérő felületén a Partner kérheti, hogy e-mail címére a Szolgáltató ajánlatokat tartalmazó rendszerüzeneteket, illetve hírlevelet küldjön. A Partner a Honlapra való bejelentkezést követően jogosult megadni további, az Adatkezelési tájékoztató 3.3.1. pontjában szereplő személyes adatait. A Felhasználó bármikor jogosult módosítani korábban megadott adatait, beleértve a jelszavát is.

5.3.A Partner és a Felhasználó a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztatóvalamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja.

5.4. A Szolgáltatót a Partner, vagy a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Partner cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult a Partner képviseletére. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner, vagy a Felhasználó azeredeti, vagy módosított jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Partnerként, vagy Felhasználóként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető profil adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely Partnerek vonatkozásában az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Partner, vagy Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.5. A Felhasználó jogosult a profilját bármikor törölni a Profil törlése menüpontban. A Facebook, vagy Google fiókot használó Felhasználók a „Törlés” szöveget kell rögzíteniük a megfelelő szövegdobozban. Egyéb Felhasználók esetében a törléshez jelszó megadása is szükséges. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Felhasználó újból regisztrálhat.

5.6. A Partner jogosult a profilját bármikor törölni a Profil törlése menüpontban. A törléshez jelszó megadása és a „Törlés” szöveg megfelelő szövegdobozban történő rögzítése szükséges. A Partner adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a Partneradatainak visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Partner újból regisztrálhat.

5.7. A profilhoz tartozó hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Partner, vagy a Felhasználó a felelős. Amennyiben Partner, vagy a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott, vagy utóbb módosított jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.8. A Partner és a Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség a Partnert, vagy a Felhasználót terheli.

6. FIZETŐS FUNKCIÓK MEGRENDELÉSE

6.1. Az egyes, fizetős funkciók igénybevételére (megrendelésére)a Honlapon a regisztrációt követő bejelentkezés után, a funkció kiválasztásával és annak díjának megfizetésével van lehetőség. A Partner a kiválasztott funkció díját az arra történő kattintást (kiválasztást) követően megjelenő, „Tovább a fizetéshez” gomb használatával egyenlítheti ki. A kiválasztott funkció díjának kiegyenlítését követően a tranzakció rögzítésre kerül a rendszerben, növelve ezzel a Partner egyenlegét. A Honlapon igénybe vehető fizetős funkciók abban az esetben használatók, ha a Partner egyenlege fel van töltve. Az egyes tranzakciók státusza (folyamatban, sikeres, elutasítva, visszavonva) a „Tranzakciók” felületen kísérhető figyelemmel.

6.2. A Honlapon megjelenített előfizetési csomagok ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) van feltüntetve. A csomagok ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

7. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

A Partnernek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).

8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

8.1. A Partner által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Partner részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Partner által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt funkció megnevezését, tartalmát, a funkciódíját és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Partnert arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

8.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről - amennyiben ezt a visszaigazoló e-mail kifejezetten tartalmazza -a Partner által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Partner között.

8.3. A Partner mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

8.4. Ha a Partner rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1. A Partnermegrendelését banki átutalással, bankkártyás fizetéssel, vagy a Szolgáltató által biztosított kuponkód használatával egyenlítheti ki. A Szolgáltató banki átutalás esetén az előfizetési csomag feltüntetett árához képest 10 %-os költségtöbbletet számol fel a szükséges adminisztrációval együtt járó költségek fedezése céljából. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

9.2. A Szolgáltató visszaigazoló e-mailben értesíti a Partnert, ha a Partner által megfizetett összeget a Szolgáltató számlavezető bankja jóváírta. A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza, és a Partner által megfizetett összeg jóváírását követően aktiválja az előfizetési csomagot.

9.3. A Szolgáltató a Partner részére a Partner által megfizetett összeg jóváírását követően elektronikus számlát állít ki a Partner által megadott e-mail címre. Az ÁSZF elfogadásával követően a Partner hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha a Partner elektronikus számlája elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára az elektronikus számlát. Az elkészült elektronikus számla a Partner fiókjából bármikor letölthető.

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Honlapon található információk az adott Partnerek honlapján található információk és adatok alapján kerültek közzétételre, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató a Partnerek szellemi tulajdona körébe tartozó védjegyet, más megjelölést, szerzői művet nem használ fel és nem tesz közzé. Mindezek ellenére véletlenül közzétett, a Partner 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz a foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

10.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget Partnerei - Honlap által vagy útján -megvalósított jogsértéseiért.

10.3. A Szolgáltató Honlapja olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmaz, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.4. A Partner által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A 10.1. pontban meghatározott megkeresések esetén Szolgáltató jogosult a tartalmat eltávolítani, amely tény nem ad alapot a kifizetett előfizetői díj (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére. Szolgáltató a 10.1. pontban meghatározott esetkörökön túl is jogosult – jogsértés valószínűsítése esetén – a Partnert, vagy a Felhasználót határidő tűzésével figyelmeztetni arra, hogy az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett anyagot – a Szolgáltató választása szerint - módosítsa vagy távolítsa el, esetleg fossza meg jogsértő jellegétől. Amennyiben e kötelezettségének Partner a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem tesz eleget vagy a valószínűsített jogsértést hitelt érdemlő módon nem cáfolja, úgy Szolgáltató az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett információt eltávolíthatja, amely nem minősül a Szolgáltató oldalán szerződésszegésnek és nem ad alapot az előfizetési díj (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére.

10.5. A szolgáltatások esetleges határon átnyúló jellege miatta Partner és a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Partner államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Partnert, vagy a Felhasználót terheli a felelősség.

10.6. Amennyiben a Partner, vagy a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására a 10.1. és 10.4. pontban foglaltak szerint.

11. SZELLEMI TULAJDON

11.1. A Honlap és annak képi és szöveges, valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

11.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Partnernek, vagy a Felhasználónak a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A Honlapon történő regisztráció és (Partner esetén) a fizetős funkciók megrendelésének ténye feltételezi a Partner, illetve a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak, veszélyeinek ismeretét és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételével együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Partnereket és a Felhasználókat a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Partner és a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés vagy az ÁSZF fentiek szerinti módosítása esetén a korábban már szerződést kötő Partner nem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

12.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

Dátum: 2021.06.17.

Internetes elérés helye: https://wsfind.com/szerzodesi-feltetelek

WSFIND.COM Kft


Termékek Válogatások Webshopok Összehasonlítás 0 Kedvencek